Polityka prywatności

§1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Fingoweb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, NIP: 9452221968, REGON: 381300050, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748728, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Dane kontaktowe administratora danych: adres e-mail kontakt@analizaofert.pl.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji usługi na rzecz osoby, której dane dotyczą.
 6. Administrator danych pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu na stronach internetowych:
  • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. poprzez formularze dostępne na stronie),
  • poprzez stosowanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, w szczególności w celu analizy oferty handlowej klienta oraz przedstawienia propozycji współpracy do następujących podmiotów: Sellizer Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz 321 Grow Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku: z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu na stronie internetowej, np. do Google LLC lub do Meta Platforms Inc. (USA); w związku z wykorzystaniem przez administratora systemów z zakresu sztucznej inteligencji do OpenAI, L.L.C. (USA). Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres wskazany przepisami prawa podatkowego.
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§6. Profilowanie

 1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.
 2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

§7. Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z siedzibą w USA.
 2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.
 3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
 4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 6. Administrator danych korzysta z funkcji remarketingu Google. Remarketing Google Ads to funkcja, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Dlatego integracja z Remarketing Google umożliwia wywoływanie ponownego zainteresowania firmą u potencjalnych klientów poprzez dodawanie użytkowników witryny lub aplikacji do list remarketingowych i prezentowanie reklam dopasowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu. Remarketing Google zapisuje plik cookie w systemie IT użytkownika. Zapisanie plików cookie umożliwia Google rozpoznanie osób odwiedzających stronę internetową, które później odwiedzają strony internetowe należące również do sieci reklamowej Google. Przeglądarka użytkownika automatycznie identyfikuje się z Google przy każdej wizycie na stronie internetowej, która korzysta z funkcji remarketingu Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie podczas przeglądania Internetu, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
 7. W każdej chwili użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale zablokować zastosowanie plików cookie.
 8. Administrator korzysta z narzędzia analitycznego HotJar, które śledzi zachowania użytkownika podejmowane w obrębie stron internetowych Administratora.
 9. HotJar gromadzi dane nieosobowe, w tym dane standardowego protokołu internetowego i wzorce zachowań, gdy użytkownik odwiedza stronę. Ma to na celu zwiększenie wygody dla użytkownika, określenie preferencji, zdiagnozowanie problemów technicznych, analizę wydarzeń i ulepszenie strony internetowej. Poniższe informacje są gromadzone w odniesieniu do urządzenia i przeglądarki: adres IP urządzenia (jest pobierany i przechowywany anonimowo), rozdzielczość ekranu, rodzaj urządzenia (elementy identyfikacyjne urządzenia), system operacyjny oraz typ przeglądarki, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język podczas wyświetlania strony internetowej. Poniższe informacje są zbierane w odniesieniu do interakcji użytkownika: obsługa myszy (ruchy, pozycja i kliknięcia), wpisy poprzez klawiaturę.
 10. HotJar zbiera również dane logowania zebrane przez stronę internetową w sposób losowy: wskazując domenę, odwiedzane strony, lokalizację geograficzną (tylko kraj), preferowany język, datę i godzinę, kiedy strony były przeglądane.
 11. Odwiedzając stronę https://www.hotjar.com/opt-out i klikając "Wyłącz HotJar", użytkownik może w dowolnym czasie odrzucić gromadzenie swoich danych poprzez HotJar podczas odwiedzania strony internetowej.
 12. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
 13. Administrator korzysta z narzędzia Piksel Facebook w celu kierowania do Klienta spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy.
 14. Administrator korzysta z narzędzia „LinkedIn Insight Tag” zapewnianego przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia). Polega ona na zapisaniu pliku cookie na urządzeniu użytkownika, który umożliwia gromadzenie danych, w szczególności adresu IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, a także aktywności na stronie (np. wyświetleń stron).
 15. LinkedIn nie udostępnia administratorowi żadnych danych osobowych związanych z użytkowaniem narzędzia „LinkedIn Insight Tag” ani żadnych powiązanych narzędzi. Prezentuje wyłącznie zanonimizowane raporty o grupie docelowej strony i o skuteczności reklam. Administrator może przeprowadzać retargetowanie za pomocą LinkedIn Insight Tag. Umożliwia to wyświetlanie ukierunkowanych reklam na stronach innych niż administratora, bez identyfikowania użytkownika jako odwiedzającego stronę administratora. Więcej informacji na temat ochrony prywatności przez LinkedIn znajduje się w Polityce prywatności LinkedIn. Jest ona dostępna tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=lithograph_footer-privacy-policy.

Polityka Cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fingoweb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (dalej „usługodawca”).
 2. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika korzystającego z systemów oraz stron internetowych udostępnianych przez usługodawcę i przeznaczone są do korzystania oraz obsługi tych systemów i stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies stosowane przez usługodawcę wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika ii odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z systemów oraz stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika w celu umożliwienia powrotu do zawartości formularzy dostępnych na stronach internetowych.
 5. W ramach systemów oraz stron internetowych udostępnianych przez usługodawcę stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach systemów oraz stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach systemów oraz stron internetowych;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Google Ads (Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn (LinkedIn Inc. z siedzibą w USA).
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz zostały opisane tutaj:
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w systemach lub na stronach internetowych.