Regulamin

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.analizaofert.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

§1. Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://www.analizaofert.pl.
 2. Usługodawca – Fingoweb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, NIP: 9452221968, REGON: 381300050, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748728, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługa płatna – usługa świadczona odpłatnie przez Usługodawcę lub Partnerów Usługodawcy.
 6. Partnerzy Usługodawcy – Sellizer Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie lub 321 Grow Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do informacji zamieszczonych w Serwisie oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia bezpłatną analizę oferty handlowej Użytkownika z użyciem Sztucznej Inteligencji (SI).
 3. Świadczenie usług przez Usługodawcę rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu. Zakończenie świadczenia usługi następuje z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub poprawnego ukończenia czynności podejmowanej przez Użytkownika lub na zlecenie Użytkownika (np. analiza oferty handlowej).
 4. Informacje znajdujące się na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej (opcjonalne).
 6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Analiza ofert

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik posiada możliwość zlecenia bezpłatnej analizy oferty handlowej. Analiza dokonywana jest z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji (SI).
 2. Celem zlecenia analizy przez SI, Użytkownik przesyła do systemu za pomocą funkcjonalności dostępnej w Serwisie ofertę handlową zapisaną w formacie PDF.
 3. Analiza oferty przez SI jest procesem w pełni zautomatyzowanym. System po ukończonej analizie przechowuje ofertę handlową Użytkownika przez okres nie dłuższy niż 30 dni (chyba, że Użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w pkt. 5), osoby fizyczne nie mają wglądy do treści oferty handlowej Użytkownika (z zastrzeżeniem pkt. 5-6).
 4. Usługodawca zastrzega, iż wynik analizy jest wyłącznie propozycją dotyczącą sposobu poprawy oferty formułowaną przez SI. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o ewentualnym wykorzystaniu wyników analizy. Tym samym Usługodawca zastrzega, iż nie odpowiada w żadnym przypadku za skutki skorzystania przez Użytkownika z wyników nalży, w tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu szkody lub utracone korzyści.
 5. Użytkownik, przy pomocy modułu „Odbierz Raport” może dodatkowo wyrazić zgodę:
  • na zapisanie i przechowywanie jego oferty handlowej w systemie Usługodawcy
  • na otrzymywanie informacji marketingowych od Usługodawcy oraz od Partnerów Usługodawcy w tym informacji przesyłanych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 5 oznacza wyrażenie zgody na ewentualną analizę oferty handlowej przez personel Usługodawcy lub Partnerów Usługodawcy.

§5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Użytkownika.

§6. Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. W przypadku, gdy funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym umożliwiają Użytkownikowi zamieszczanie oraz udostępnianie jakichkolwiek treści (tekstowych, graficznych itp.), Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  • jest uprawniony do korzystania z treści, a ich umieszczenie oraz udostępnienie nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą uprawnionych osób;
  • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług treści, które mogłyby w szczególności:
  • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
  • obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  • pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  • znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  • propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  • naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  • mających charakter bezprawny,
  • zawierających złośliwe oprogramowanie lub służących do wyłudzania danych,
  • mających charakter promocyjny, reklamowy lub zawierających informacje dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy (chyba, że jest to wymagane w związku z korzystaniem z usług Usługodawcy).
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §7 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§7. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści na adres kontakt@analizaofert.pl.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie w terminie od 7 do 21 dni w zależności w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
 4. O podjętej decyzji Usługodawca powiadamiania zgłaszającego bez zbędnej zwłoki. Decyzja Usługodawcy może polegać na moderacji treści albo usunięciu treści albo pozostawieniu treści w Serwisie internetowym.
 5. Zgłaszający może odwołać się od decyzji w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 21 dni.
 6. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

§9. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) oraz utworzone w związku z realizacją Usługi, a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu oraz utworzonych w związku z realizacją Usługi przez Usługodawcę jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Serwisu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.